Skip to content
Privacybeleid en Disclaimer

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: VDBogertadviezen h.o.d.n. Kindercoachlijn.nl, gevestigd en kantoorhoudende te (4631 GL ) Hoogerheide aan de Huijgensstraat 45.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie de Kindercoachlijn een Overeenkomst sluit.

Overeenkomst: de overeenkomst tot het verlenen van diensten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van deze algemene voorwaarden.

Website: het online platform waar de dienstverlening plaatsvindt: www.kindercoachlijn.nl,

Kindercoach: een natuurlijk persoon met wie Consument via een 0900 nr in het kader van de dienstverlening contact kan leggen.

Privacy voorwaarden: de voorwaarden van Ondernemer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 2: Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn, bij uitsluiting van ieder andere algemene voorwaarden, van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Ondernemer en Consument, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand doordat de Consument nummer van de Kindercoachlijn belt.

Artikel 4: Dienstverlening

De dienstverlening van Ondernemer bestaat uit het bieden van een telefonische mogelijkheid om contact met een Kindercoach te leggen met betrekking tot het verkrijgen van inzichten, alsmede het verlenen van diensten, coaching, therapie en het geven van advies en begeleiding op het gebied van kindercoaching.

De dienstverlening is puur bedoeld voor informatieve doeleinden en aan de uitspraken van onze kindercoaches kunnen geen rechten worden ontleend.

Ondernemer kan aanvullende eisen stellen aan de Consument die van de dienstverlening gebruik wil maken. Deze eisen worden op de Website vóór het aangaan van de Overeenkomst duidelijk vermeld.

Artikel 5: Gedrag van Consument

Het is Consument niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:

  • bedreigende taal te gebruiken naar de kindercoach;
  • racistische of aanstootgevende uitingen te doen;
  • inloggegevens aan derden te verstrekken. Inloggegevens blijven strikt persoonlijk.

Consument accepteert dat Ondernemer de door hem aangeleverde gegevens en het gedrag van de Consument kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 6: Bescherming persoonsgegevens

Op het gebruik van de Website zijn de Privacy voorwaarden van Ondernemer van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van Consument worden verwerkt. Ondernemer houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

Artikel 8: Betaling

Betaling voor de Dienstverlening vindt plaats door middel van aangekochte credits en/of door bellen naar 0900-7777799 (0,95 per minuut, met een maximum van 50 minuten)

Credits zijn via de Website verkrijgbaar.

Betaling van de credits geschiedt via een online betaaldienst.

Credits zijn niet inwisselbaar.

Credits zijn tot 2 jaar na aankoopdatum geldig en komen daarna automatisch te vervallen.

Artikel 9: Overmacht

Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaronder in de wet en de rechtspraak wordt begrepen, verstaan elke van de wil van Ondernemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Consument kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst was te voorzien. Onder overmacht wordt verder in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan: dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Ondernemer verhinderen of beperken. In geval van overmacht zal de uitvoering van de Overeenkomst door Ondernemer worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 10: Onderhoud, storingen en aansprakelijkheid voor onderhoud en storingen

Ondernemer spant zich in om de dienstverlening aan Consument zonder storingen te laten verlopen. Ondernemer kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.

Ondernemer kan op elk gewenst moment onderhoud uitvoeren of laten uitvoeren aan het netwerk, servers, websites e.d. Als gevolg daarvan kunnen diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn. Ondernemer streeft ernaar de overlast hiervan zoveel mogelijk te beperken. Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die hieruit kan ontstaan bij Consument en/of derden. Ondernemer zal onderhoud, voor zover mogelijk, van tevoren bekend maken via de Website.

Indien omstandigheden Ondernemer noodzaken direct onderhoud uit te (laten) voeren (ingeval van bijvoorbeeld storingen) dan bestaat de mogelijkheid dat Ondernemer geen tijdige aankondiging kan geven. Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die hieruit kan ontstaan bij Consument en/of derden. Beschikbaarheid van diensten en/of websites van Ondernemer wordt niet gegarandeerd. Storingen en onderhoud kunnen voor (tijdelijke) uitval van de Dienstverlening zorgen. Ondernemer is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van deze uitval voor Consument en/of derden.

Artikel 11: Slotbepalingen

Ondernemer is gerechtigd om eenzijdig wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Ondernemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Consument ter beschikking stellen.

De rechtsverhouding tussen Ondernemer en Consument wordt alleen beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Ondernemer en Consument die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien Consument zijn woonplaats in het buitenland heeft. Ondernemer en Consument zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Disclaimer

In de disclaimer worden de volgende betekenissen gegeven:

VDBogertadviezen h.o.d.n. kindercoachlijn.nl Wij/Onze/Deze website: de website waar je je op bevindt,

Gebruik(en): Alle denkbare handelingen,

Jij: De gebruiker (bezoeker) van de website,

De content: Alle in de website aanwezige inhoud.

Het onderstaande is van toepassing op de website die je nu bekijkt. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij onder andere gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De kindercoaches van de Kindercoachlijn geven geen medische adviezen of diagnoses. Geen enkele uitspraak van de kindercoaches van de Kindercoachlijn mag worden opgevat als een medische claim. De Kindercoachlijn en deKindercoaches zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of fouten.

De op deze website opgenomen informatie mag op geen enkele wijze opgevat worden als instructie voor therapie of als diagnose in medische zin. Bij klachten en problemen dient altijd eerst een (huis)arts geconsulteerd te worden. Voor een verantwoorde toepassing van alle beschreven informatie, hetzij in de vorm van therapie, remedies, of anders, dient u zich altijd eerst tot uw arts te wenden.

Medicijngebruik mag uitsluitend op advies van een arts gestart, afgebouwd ofgestaakt worden. De inhoud van deze websites is met de grootst mogelijke zorgvuldigheidsamengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie niet volledig is of onjuistheden bevat.

De nieuwsbrief van de Kindercoachlijn wordt maximaal eens per 2 weken verstuurd. Om u de nieuwsbrief te kunnen versturen, registreren wij uw e-mailadres. Wij delen uw gegevens niet met derden.

Wanneer wij links naar bestanden en/of websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten en/of diensten door ons worden aanbevolen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Wij behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Heeft u een klacht, stuur dan een mail naar: vdbogertadviezen@ziggo.nl

 

 

 

 

Privacy verklaring:

VDBogert Adviezen (h.o.d.n. De Kindercoachlijn) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PPA van den Bogert is de eigenaar en Functionaris Gegevensbescherming van De Kindercoachlijn

Contactgegevens: vdbogertadviezen@ziggo.nl

 

Persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 

De Kindercoachlijn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via VDBogertadviezen@ziggo.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

De Kindercoachlijn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

– Het afhandelen van jouw betaling

– De Kindercoachlijn verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Kindercoachlijn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Kindercoachlijn) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Kindercoachlijn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de een bewaartermijnen van 10 jaar, i.v.m. de boekhouding, voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– (Categorie) persoonsgegevens

– Personalia

– Adres

– Enzovoort

Delen van persoonsgegevens met derden

De Kindercoachlijn verstrekt geen informatie aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, tenzij er een wettelijke verplichting is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Kindercoachlijn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@iljashealinghouse.nl

De Kindercoachlijn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Kindercoachlijn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via VD Bogert adviezen@ziggo.nl